Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 • Seizoen 1: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Niels Bohrweg 121, 3542 CA te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75013185.

Deelnemer of diens werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Seizoen 1 een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 • Overeenkomst: iedere tussen Seizoen 1 en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Seizoen 1 zich jegens de deelnemer heeft verbonden tot het verlenen van diensten al dan niet in combinatie met de ingebruikgeving van programmatuur.
 • Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Seizoen 1 aan de deelnemer te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • Trainingen;
 • Opleidingen;
 • Workshops;
 • Coaching;
 • Programmatuur & leermiddelen: alle in het kader van de overeenkomst aan de deelnemer en/of door of namens Seizoen 1 beschikbaar gestelde programmatuur of leermiddelen, waaronder begrepen een digitaal leerplatform
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 Artikel 3. Algemene bepalingen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SEIZOEN 1 betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel workshops of coaching, hierna te noemen “training”.
 • De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer of diens werkgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door SEIZOEN 1.

 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen van partijen 

 • Seizoen 1 is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Indien partijen na voorafgaand overleg derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken, is Seizoen 1 nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet de beperking van de risicoaansprakelijkheid van Seizoen 1 voor niet-ondergeschikte hulppersonen, welke beperkingen voortvloeien uit de wet.
 • Seizoen 1 voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Seizoen 1 verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend het tegendeel voortvloeit. Zo kan Seizoen 1 er nimmer voor instaan dat de deelnemer of diens werkgever, naar aanleiding van trainingen, workshops, coaching, begeleiding en adviezen van Seizoen 1, de resultaten behaalt die hem met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
 • SEIZOEN 1 spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren.
 • De eventuele aansprakelijkheid van SEIZOEN 1 is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door deelnemer aan SEIZOEN 1 verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • Eventuele aanspraken van de deelnemer dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de deelnemer zijn rechten heeft verwerkt.

 

Artikel 5. Aangaan overeenkomst via inschrijving

 • De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van SEIZOEN 1 aan de deelnemer.
 • Door inschrijving maakt de deelne mer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de SEIZOEN 1 website of in de SEIZOEN 1 studiegids te kennen en te aanvaarden.
 • Deze voorwaarden en uitleg op de SEIZOEN 1 website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.
 • Inschrijvingen worden aanvaard door SEIZOEN 1, nadat SEIZOEN 1 dat schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

 

Artikel 6. Annulering overeenkomst door de deelnemer

 • Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
 • Een training, dan wel trainingstraject, vangt altijd aan met een (schriftelijke) intake.
 • Indien bedoelde kennisgeving tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject wordt ontvangen, is de deelnemer € 125,- annuleringskosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd.
 • Binnen 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd.
 • Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.
 • Indien de deelnemer een particulier is en de training zelf betaald, heeft de deelnemer recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training geannuleerd worden. Dit recht vervalt zodra de intake is ingevuld.

 

Artikel 7. Annulering overeenkomst door SEIZOEN 1

 • SEIZOEN 1 heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan SEIZOEN 1 betaalde bedrag.
 • Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn (minimum wordt aangegeven op de website) voor een opleiding of training, gaat de training niet door. Er zal in overleg met de cursisten een andere datum voorgesteld worden.
 • SEIZOEN 1 levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld.
 • Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt SEIZOEN 1 zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en beëindiging overeenkomst

 • SEIZOEN 1 heeft het recht deelname van de deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer of diens werkgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. SEIZOEN 1 kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.
 • Seizoen 1 is in geval van individuele inschrijvingen van deelnemers voor trainingen en workshops gerechtigd de inschrijving van de betreffende deelnemer op grond van dringende redenen, bijvoorbeeld omdat een training of workshop is volgeboekt, te verplaatsen naar een andere datum. De deelnemer is gerechtigd deze verplaatsing af te wijzen waarbij de deelnemer aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de ter zake overeengekomen prijs. De afwijzing dient te geschieden binnen zeven dagen na de mededeling van Seizoen 1 over de verplaatsing, bij gebreke waarvan de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft.

Artikel 9. Prijzen en betalingen

 • De prijzen van een training zijn vermeld op de SEIZOEN 1 website en in de digitale SEIZOEN 1 studiegids.
 • Genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 • Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door SEIZOEN 1 bevestigd, overeengekomen.
 • SEIZOEN 1 heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.
 • De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden.
 • De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven.
 • Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt
 • Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 • Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer.
 • De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij SEIZOEN 1.
 • Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.
 • De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten zoals overnachtingskosten zijn niet inbegrepen in het deelnemersbedrag en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant betaald te worden.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • SEIZOEN 1 bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde programmatuur & leermiddelen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van SEIZOEN 1 mag niets uit deze opgaven worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
 • Seizoen 1 dan wel haar licentiegevers behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte ontwerpen, modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal, waaronder eveneens de programmatuur (cloudoplossingen, e-learning, etc.) die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst
 • en blijven eigendom van SEIZOEN 1.
 • Opslag van data in verband met het gebruik van de programmatuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van de licentiegever(s) van Seizoen 1 volgens Europese standaarden. Ter zake draagt Seizoen 1 nimmer enige aansprakelijkheid.
 • Niets uit de onderhavige algemene voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de deelnemer en overige gebruikers voortvloeien uit de eventuele licentie- of andersluidende voorwaarden van de licentiegever(s) van Seizoen 1.

Artikel 11. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SEIZOEN 1 onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door SEIZOEN 1 blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van SEIZOEN 1 of diens leveranciers.
 • SEIZOEN 1 is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, SEIZOEN 1 niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de deelnemer verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van SEIZOEN 1 te betalen.
 • Deelnemer is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Geheimhouding en Privacy

 • Seizoen 1 verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens afkomstig van de deelnemer. In het kader van de overeenkomst zal Seizoen 1 alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer. De deelnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Seizoen 1 aan derden geen mededelingen doen of anderszins informatie verstrekken over de werkwijze, methoden en dergelijke van Seizoen 1.
 • De geheimhoudingsverplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie en gegevens aan derden
 • Seizoen 1 verwerkt de in het kader van de overeenkomst door haar verkregen persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het overige krachtens privacywet- en regelgeving bepaalde.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Seizoen 1 aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 13. Klachtenprocedure

 • Seizoen 1 doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@seizoen.nl. t.a.v. Klachtencommissie, Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht.